Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN NABESTAANDEN ONTZORGD BV

Vanaf het moment dat Nabestaanden Ontzorgd voor u aan het werk gaat, is er sprake van een overeenkomst van opdracht zoals bepaald in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek. Tot deze overeenkomst behoort de aan u (eventueel via een tussenpersoon) verstrekte  documentatie, de  door u op onze tablet ondertekende opdrachtbevestiging, alsmede de algemene voorwaarden. Nabestaanden Ontzorgd is een onderneming die streeft naar het  beste voor zijn klanten. Dit betekent dat Nabestaanden Ontzorgd zich tot het uiterste zal inspannen om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken. Er is dan ook sprake van een inspanningsverbintenis. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van het project, d.w.z. tot afronding van de in Nabestaanden Ontzorgd haar documentatie  omschreven werkzaamheden heeft plaatsgevonden. De overeenkomst is dan ook niet opzegbaar, tenzij er sprake is van  bijzondere  omstandigheden zoals onrechtmatig handelen aan de zijde van Nabestaanden Ontzorgd.

Bij het aangaan van de overeenkomst wordt een projectprijs overeengekomen. In de praktijk kan het voorkomen dat de werkzaamheden die Nabestaanden Ontzorgd dient te verrichten, uitgebreider zullen zijn dan door partijen geprognosticeerd of dat er aanvullende opdrachten worden verstrekt. Nabestaanden Ontzorgd zal eventuele overschrijding van de projectprijs tijdig kenbaar maken alsmede eventuele  herzieningen tijdig aan u voorleggen. De projectprijs is derhalve een te verwachten prijs en niet een vaste prijs. Na aanvang van de werkzaamheden zal Nabestaanden Ontzorgd u de overeengekomen projectprijs in rekening brengen. Wij stellen het zeer op prijs als u binnen 14 dagen na onze factuurdatum betaalt. Het kan tevens zo zijn dat u een overeenkomst bent aangegaan waarbij Nabestaanden Ontzorgd werkzaamheden verricht op uurbasis. Het uurtarief zal vanzelfsprekend van tevoren met u zijn afgesproken. In dit geval zal per maand worden gedeclareerd met een betalingstermijn van 14 dagen. Mocht u na deze termijn van 14 dagen niet hebben betaald, dan is Nabestaanden Ontzorgd gerechtigd een rentepercentage van 9% per jaar in rekening te brengen, alsmede de daadwerkelijk gemaakte incassokosten. Nabestaanden Ontzorgd stelt het echter op prijs dat u bij non-betaling direct uw moverende redenen kenbaar maakt, zodat gezocht kan worden naar een oplossing.

Nabestaanden  Ontzorgd zal haar werkzaamheden met de uiterste   zorgvuldigheid uitvoeren. Het kan desondanks echter gebeuren dat  er fouten worden gemaakt. Nabestaanden Ontzorgd beperkt haar aansprakelijkheid in elk geval ten uiterste tot het bedrag dat als projectprijs is overeengekomen. Nabestaanden Ontzorgd  is  gevrijwaard van aansprakelijkheid indien er sprake is van overmacht. Als overmacht zullen worden aangemerkt, alle omstandigheden die  van zodanige aard zijn dat in redelijkheid nakoming van de gesloten   overeenkomst niet kan worden gevergd. Als dergelijke omstandigheden kunnen worden aangemerkt: beperkende overheidsmaatregelen, inbeslagneming, brand en voorts iedere omstandigheid die als zodanig kan worden gekwalificeerd. Indien overmacht langer dan 6 maanden gestand houdt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een aangetekende brief. In dat geval  nemen alle verplichtingen een einde, zonder dat er een vordering  van schadevergoeding geclaimd kan worden. Bij gedeeltelijke  nakoming zullen de kosten naar rato betaald dienen te worden, binnen het redelijkheidsbeginsel.

In geval van klachten althans aansprakelijkstelling verwacht Nabestaanden Ontzorgd van u dat u hiertoe tijdig overgaat. Mocht  een jaar zijn verstreken na het verrichten van de (projectmatige) werkzaamheden, dan komt uw aanspraak op een eventuele schadeloosstelling definitief te vervallen. In het geval dat Nabestaanden Ontzorgd derden inschakelt, en deze derden fouten maken, dan is Nabestaanden Ontzorgd van mening dat het terecht is dat u deze derden persoonlijk aanspreekt op de gemaakte fouten. Nabestaanden Ontzorgd verwacht bij problemen altijd gezamenlijk een oplossing te vinden met haar klanten en eventueel bij het  probleem betrokken derden. Het kan echter zo zijn dat er onverhoopt een geschil tussen partijen ontstaat. In dat geval is de Rechtbank te Haarlem exclusief bevoegd om van een eventueel juridisch geschil kennis te nemen.

Partijen dienen over en weer strikte geheimhouding te betrachten met betrekking tot vertrouwelijke informatie die hen in het kader van de opdracht ter kennis is gekomen. De geheimhoudingsplicht blijft onverkort bestaan na beëindiging van het project.

Deze algemene voorwaarden behoren tot de overeenkomst van opdracht die wordt gesloten met u. Nabestaanden Ontzorgd gaat er echter vanuit dat op deze algemene voorwaarden geen beroep behoeft te worden gedaan en dat de uitvoering van de opdracht naar tevredenheid verloopt.