Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING VAN NABESTAANDEN ONTZORGD BV

In deze privacyverklaring zal informatie worden verstrekt over de persoonsgegevens welke Nabestaanden Ontzorgd verwerkt. Wij vinden het belangrijk om u duidelijkheid te verstrekken over het doel waarvoor wij persoonsgegevens verzamelen, hoe wij deze gebruiken, beschermen en de rechten die u heeft inzake uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring kan  gewijzigd  worden. Wij  publiceren de laatste versie op onze website.

Nabestaanden Ontzorgd zal zich tot het uiterste inspannen om de belangen van haar cliënten te dienen en zal het nalaten om activiteiten te ontplooien dan wel handelingen te verrichten welke het belang van haar cliënten schaden.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Inherent aan het doel waarvoor u zich door ons laat ondersteunen is dat u veel persoonlijke informatie met ons deelt. En dat u het ons toestaat om dit digitaal te verwerken en te gebruiken voor het afwikkelen van de nalatenschap en, indien dit van toepassing is, het regelen van alle aandacht behoevende zaken voor u als levenspartner of huisgenoot.

In dit kader verkrijgen wij gegevens over alle van toepassing zijnde huidige en, indien dit van toepassing is, toekomstige inkomsten en uitgaven. De aard van onze werkzaamheden brengt eveneens met zich mee dat wij gegevens verkrijgen over alle verplichtingen van de overledene, en indien dit van toepassing is van u als levenspartner of huisgenoot, ten opzichte van derden en andersom.

Ook registreren wij in een aantal gevallen de bezittingen, alsmede welke vererving aan de orde is en welke fiscale verplichtingen de nalatenschap met zich mee brengt.

Delen van persoonsgegevens

Uw gegevens en gegevens van de overledene worden alleen gedeeld met een derde partij voor het, in samenspraak met u, doorgeven van een mutatie of een verzoek aan deze derde partij. Dit uitsluitend via geverifieerde mail- en postadressen. Wij verstrekken u met regelmaat een overzicht van al deze aan derden doorgegeven mutaties en verzoeken.

Wij zullen strikte geheimhouding betrachten met betrekking tot alle vertrouwelijke informatie die ons in het kader van de samenwerking met u ter kennis is gekomen. Deze geheimhoudingsplicht blijft onverkort bestaan na beëindiging van de samenwerking.

Waar worden gegevens opgeslagen?

Nabestaanden Ontzorgd maakt voor de opslag en de backup van gegevens gebruik van de diensten  van een gespecialiseerd datacentrum binnen de Europese Unie. In een sterk beveiligde omgeving stelt men aan Nabestaanden Ontzorgd de benodigde  opslagcapaciteit beschikbaar. Medewerkers van het datacentrum hebben geen toegang tot de data. Op de relatie tussen dit datacentrum en Nabestaanden Ontzorgd zijn privacy policies, support policies en een service level agreement (SLA) van toepassing.

Wie hebben toegang tot gegevens?

Uw gegevens en die van de overledene zijn uitsluitend opgeslagen in een sterk beveiligd bestand. Er is sprake van een zeer streng veiligheids- en toegangsprotocol. Hiermee blijft geborgd dat uw gegevens uitsluitend toegankelijk zijn voor uw contactpersoon dan wel contactpersonen binnen Nabestaanden Ontzorgd.

Hoe lang bewaren wij gegevens?

Na het afwikkelen van een nalatenschap bewaren wij een gesloten dossier gedurende 2,5 jaar in ons bestand. Een uitzondering daarop vormen de dossiers waarbij de levenspartner of de huisgenoot van de overledene nog in leven is. Deze dossiers worden voor onbepaalde tijd bewaard. Daarmee zijn wij in de toekomst, na het overlijden van deze levenspartner of huisgenoot, desgewenst in staat om met voorinformatie diens nalatenschap zeer efficiënt af te wikkelen.

Recht op inzage

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of indien u wilt weten welke gegevens wij hebben geregistreerd of voor welk doel wij deze gebruiken, dan heeft u recht op inzage in uw gegevens. Daarnaast of in verband met de inzage kunt u ons verzoeken gegevens aan te passen of te verwijderen.

Procedure melden datalekken

Nabestaanden Ontzorgd heeft maximale technische en fysieke maatregelen getroffen om de gegevens van u en de overledene veilig, ontoegankelijk voor derden, te verwerken. Mocht er desondanks toch sprake zijn van een beveiligingsincident, dan zullen wij dit terstond melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en gepaste maatregelen treffen.

Cookiebeleid

Wij maken op onze website gebruik van zogeheten ‘cookies’. Cookies zijn eenvoudige tekstbestanden die door uw browser op uw computer worden opgeslagen en die informatie bevatten. De website instrueert de browser waarmee u websites bekijkt om deze cookies op uw computer op te slaan. Wij gebruiken deze uitsluitend om de website gebruikersvriendelijk te maken door bepaalde voorkeuren op te slaan en om bezoekersstatistieken bij te houden over het gebruik van onze website. U kunt deze cookies ook uitschakelen. Ga hiervoor naar de instellingen in het menu van uw browser om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren. Houdt u er rekening mee dat wanneer u de cookies niet accepteert, u bepaalde functionaliteiten van de website kunt verliezen en/of het gebruikersgemak van de website beperkt wordt.