Verklarende Woordenlijst

Beneficiair aanvaarden
Aanvaarden van de erfenis onder voorwaarden. Belangrijk als onduidelijk is of het saldo van de nalatenschap positief is. Als er meer schulden zijn dan bezittingen, zijn de erfgenamen niet persoonlijk aansprakelijk voor het tekort. De nalatenschap moet daarna formeel via vereffening afgewikkeld worden.

Boedelbeschrijving
Een overzicht van alle bezittingen en schulden van de erflater op de datum van overlijden. Betreft onder andere bankrekeningen, aandelen, eigen woning, voertuigen, meubilair, kostbaarheden, leningen, hypotheek, schulden, schenkingen en legaten.

Centraal Testamenten Register
Het CTR legt vast wie een testament heeft opgemaakt, op welke datum en bij welke notaris. Dit is kosteloos door de nabestaanden op te vragen en belangrijk om te weten wie de erfgenamen van de overledene zijn.

Codicil
Een met de hand geschreven door de erflater ondertekende verklaring, voorzien van een datum, waarin concrete eigendommen kunnen worden toegewezen aan personen. Voor het opstellen is geen notariële akte vereist. Geldbedragen, de woning, voertuigen en kostbaarheden zijn echter uitgesloten.

Executeur en Levensexecuteur
Een executeur (download PDF) is in een testament door de erflater aangewezen om de nalatenschap te beheren en af te wikkelen na het overlijden. Een levensexecuteur (download PDF) is in een levenstestament bij leven door uzelf aangewezen om uw belangen te behartigen als u tijdens uw leven zelf niet meer in staat bent beslissingen te nemen.

Legaat
De erflater kan bepaalde gelden of goederen via testament of codicil toewijzen aan een specifieke persoon of organisatie (goede doelen, een vriend, enz.). Dit hoeven geen erfgenamen te zijn.

Legitieme portie
Als een kind is onterfd heeft het volgens de wet toch altijd recht op een erfdeel. Dit deel bedraagt de helft van het wettelijk erfdeel bij versterf in geld. Een kind kan binnen vijf jaar na overlijden van de erflater een beroep doen op dit recht.

Legitimaris
Dit is een afstammeling van de erflater die niet perse erfgenaam hoeft te zijn. Dit (klein)kind heeft recht op de legitieme portie en is daarmee schuldeiser in de nalatenschap.

Verklaring van Erfrecht
In deze officiële verklaring staat wie de erfgenamen zijn of wie gemachtigd is om namens de erfgenamen op te treden. De verklaring kan belangrijk zijn om over de bankrekening van de overledene te kunnen beschikken of de woning van de erflater te kunnen verkopen. De verklaring kan uitsluitend door een notaris opgesteld en afgegeven worden.

Verklaring van Executele
Als er een executeur is benoemd om de nalatenschap af te wikkelen dan is deze verklaring noodzakelijk. In de verklaring worden de bevoegdheden van de executeur vermeld. Een verklaring van executele wordt sneller verstrekt dan een verklaring van erfrecht.